พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ทุกชนิด เช่นเว็บประชาสัมพันธ์ เว็บแอพพลิเคชั่น ,Web Design ,Web Developments ,Smart Coding ,UI/UX Design

แอพพลิเคชั่นมือถือ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับแสดงข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ , App Design , App Developments ,Smart Coding ,UI/UX Design


ระบบติดตามผลผลิต

ระบบจองผลผลิตสำหรับชาวสวน ทำให้ชาวสวนสามารถประมาณการวันที่ออกผลผลิตและให้ประชาชนสามารถเข้ามาจองผลไม้ได้ถึงแม้ผลไม้ยังอยู่ในต้นก็ตาม

ระบบ Smart Farm

สามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ sensor สามารถควบคุมปั๊มน้ำได้ สามารถรายงานข้อมูล และแจ้งเตือน สามารถวางแผนควบคุมวัตถุดิบได้ สามารถออกรายงานได้


ระบบ Power Monitor

สามารถวัดค่าพลังงานได้ ออกรายงานการใช้พลังงานได้ แจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ระบุได้ ควบคุมในระยะไกล้ได้ คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้

ระบบ Solar Monitor

สามารถเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้า Solar cell ได้ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ สามารถตั้งค่าเปิด ปิดเครื่องได้