ประกาศรับสมัคร พนักงาน

Programmer/ Web Application Programmer(โปรแกรมเมอร์)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีความเข้าใจการพัฒนาในรูปแบบ OOAD , Object–Oriented Programming และ UML
4.สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา Java บน J2EE Framework ,C#.NET
5.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลเช่น MySQL,Oracle,SQL Server เป็นต้น
6.มีความรู้หรือเคยใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ a.Eclipse , Netbeans , เน้นความรู้ด้าน Html, JSP, Java Servlet, Session b.Web, MVC,JavaScript, HTML, AJAX, JSF, SEAM, Struts, JQuery, EJB, JPA c.Web Service, SOAP, REST, XML , JAX-WS , JAXB d.Tomcat, JBoss, Glassfish, IBM Websphere , Oracle Application Server, BEA Web Logic
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , สามารถทำงานเป็นทีมได้ , ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ , สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
8.มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี
9 ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีการอบรมก่อนเร่ิ่มงาน และขณปฏิบัติงาน (มีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานครับ) ท่านใดที่สนใจสามารถส่งใบสมัครงานหรือ Resume มาสมัครงานได้ครับ ต้องการรับเพิ่มอีกครับและ ต้องการด่วนมาก

Creative Graphic Designer

คุณสมบัติ

- พัฒนาแนวคิดและทิศทางสำหรับบริษัทและผลิตภัณฑ์
- การออกแบบกราฟิกและรูปแบบสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และบูธกิจกรรม
- ออกแบบแนวสร้างสรรค์และแนวคิดการโฆษณาสำหรับ sales material
- ผลิตดิจิตอลกราฟิก เช่น แบนเนอร์โฆษณา โฆษณาFacebook , E - mail templates และ microsites ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเฉพาะ
- การบริหารจัดการเวลา: ทำตามวันที่ครบกำหนด
- สร้างสรรค์เตรียมความพร้อมและแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ออกแบบกราฟิกและรูปแบบ
- กราฟิกและ Photo/VDO ตัดต่อและจัดกระบวนการ
- จัดเตรียม และแก้ไขการออกแบบขั้นสุดท้าย
- ประสานงาน และสนับสนุนทีมงานติดตามการส่งมอบโครงการ

Senior Hardware Engineer

คุณสมบัติ

- สามารถออกแบบ PCB และวงจรอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อใช้งานตามจุดประสงค์เฉพาะได้
- สามารถออกแบบระบบแขนกล , CNC เพื่อใช้งานตามจุดประสงค์เฉพาะได้
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ (เช่น Arduino, Raspberry Pi)
- มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดีซึ่งรวมถึงความสามารถในการเขียนเอกสารทางเทคนิค
- สามารถประยุกต์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ให้เข้ากับงานหรือนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย
- มีความสามารถในการวางแผนจัดตารางเวลาและนำเสนอการใช้งานที่มีคุณภาพ
- มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ตรรกะฮาร์ดแวร์
- ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมรวมถึงการเขียนโค้ดโครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึมการทดสอบการแก้จุดบกพร่องและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- สามารถวิเคราะห์และประเมินผลระบบสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรมที่สร้างขึ้นหากจำเป็น

Sale Executive and Marketing Executive/Senior Marketing Executive

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- บุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
- รักงานขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้ความพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีค่าภาษา)
- สามารถขับรถยนต์ได้