Terms of Use and Privacy Policy

ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว(Terms of Use and Privacy Policy)
บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด ("บริษัท") ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการแอพพลิเคชั่น kasettrack เป็นแอพลที่ช่วยเกษตรกรวางแผนกิจกรรมการปลูกพืช แอพพลิเคชันที่เรียกว่า kasettrack (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่บริษัทจัดหาให้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านต่อแนวทางและมาตรฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทฯจึงได้จัดให้มีประกาศนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เพื่อผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม
1) ลงทะเบียน /เกษตรกร/ผู้ประกอบการ(ล้ง)/ชาวสวน/คนตัด ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล สร้างรหัสผ่าน เบอร์โทร ที่อยู่ หมู่ อำเภอ ตำบล จังหวัด รหัสไปรษณีย์
2) หน้าวางแผนกิจกรรมการปลูกพืช บันทึกเวลา รูปภาพ ข้อความ สร้างกล่องสถานะการปลูกพืช
3) หน้าข้อมูลใบรับรอง GAP รหัสรับรอง พิกัดแปลง รหัสแปลง วันรับรอง วันหมดอายุ
4) หน้าวางแผนรายรับ รายจ่าย ข้อมูล รายรับ ข้อมูลรายจ่าย วันเวลาที่บันทึก ข้อความ
5) หน้าแผนที่แปลงของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรสร้างแปลงปลูกพืช จะแสดงพิกัดแปลง lat, long, DMS, polygon
6) หน้าข้อมูล พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ ในพื้นที่แปลงปลูกพืช
7) หน้าแสดง profile แสดงข้อมูลของผู้ใช้
8) ข้อมูลกลุ่ม ชื่อสมาชิก การรับ- ส่งผลผลิต คัดแยกผลผลิตเฉพาะกลุ่มที่ท่านอยู่
9) บันทึกข้อมูลการเข้าออกสวน หรือพื้นที่ สถานที่ บันทึกเวลา พิกัดสถานที่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ แบบสอบถามสุขภาพ
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

• กรณีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
• กรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
• กรณีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• กรณีเป็นการจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
• กรณีเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
• กรณีเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• กรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายแพ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
• กรณีเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถใช้บริการและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดี
มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูล หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์อื่นใดของบริษัทและบริษัทในเครือ และ/หรือ
คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกหรือเข้าใช้บริการของบริษัทนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทในเครือรวมถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้
ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการและภายหลังจากที่ท่านยุติการใช้บริการ
3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยหลักบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบหรือมาตรการเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยอีกต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ได้เสียโดยชอบธรรม (Legitimate Interest)
ของบริษัท หรือกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลาจัดเก็บดังกล่าวออกไปตามสมควรภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
5. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใดๆ ของบริษัท
รวมถึงบุคคลภายนอกที่บริษัทได้มอบหมายให้มีหน้าที่หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึง ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทในเครือเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบหรือมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้
เข้าถึง แก้ไข ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือดำเนินการใดๆ แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ
คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ผู้ประมวลผลข้อมูลที่บริษัทมอบหมาย รวมถึงบุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัทไม่ว่าทางธุรกิจหรือทางกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นถึงเกณฑ์
มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในประกอบกิจการของบริษัท
หรือเพื่อกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ท่านสามารถขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
2) สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ท่านสามารถแก้ไขหรือขอให้บริษัททำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
3) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน
ท่านสามารถขอให้บริษัททำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนท่านได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ ท่านตกลงและรับทราบว่า แม้บริษัทจะได้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่บริษัทอาจยังคงบันทึกหรือทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ เพื่อสำรองข้อมูลสำหรับกรณีที่ระบบของบริษัทเกิดความบกพร่อง เสียหายหรือขัดข้อง
รวมถึงเก็บไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทต่อไป
4) สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
5) สิทธิในการขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บุคคลอื่น
ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ รวมถึงสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
6) สิทธิในการคัดค้านการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ท่านสามารถคัดค้านการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมตามกฎหมาย
โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยว
กับการตลาดแบบตรงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ดำเนินการไปก่อนหน้า
8) สิทธิในการขอให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ท่านสามารถขอให้บริษัทแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมเอาไว้
ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นได้โดยการแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังแอดมิน (Admin)
ของบริษัทตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนดในข้อ 10
ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านข้างต้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอหรือการใช้สิทธิของท่าน
หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบริษัท หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธได้
อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าการไม่ให้ความยินยอม คัดค้าน ระงับ ลบหรือทำลาย หรือจำกัดการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้หรือรับการให้บริการของบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากบริษัทจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการให้บริการแก่ท่าน
7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท
จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะกำหนดให้
เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทจะใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
8. ข้อจำกัดความรับผิด
แม้บริษัทจะได้การและเทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มความสามารถ
แต่บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่ามาตรการและเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีความสมบูรณ์ โดยปราศจาก
ความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในทุกกรณี
ทั้งนี้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทนี้ไม่ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลใดๆ
ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการการวัดผลการรับชมและการวิจัยด้านการตลาด (Rating)
ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของบริษัท
บริษัทจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
9. การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถแจ้งเหตุหรือการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่แอดมิน (Admin)
ของบริษัทตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนดในข้อ 10 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว บริษัทขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัททราบถึงการละเมิด
ดังกล่าวในทันทีที่ท่านทราบหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้
10. การติดต่อบริษัท
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือการดำเนินการใดๆ
ของบริษัทเกี่ยวกับใช้ รวบรวม จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวม
ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดย
ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้
ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม
ของสมาชิกด้วย ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้
โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
ข้อสงวนสิทธิ์
บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น
หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ตีความตามหนังสือฉบับภาษาไทย โดยใช้กฎหมายไทยในการตีความ
และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเท่านั้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (Privacy Notice)
เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับสมาชิก
บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ
รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”)
ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้
เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัท
ได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้
1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ในการเข้าถึงและใช้บริการสมาชิก (“สมาชิก”)
ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุและยืนยันตัวตนสมาชิก เพื่อให้สิทธิหรือประโยชน์สำหรับท่าน
ซึ่งเป็นสมาชิกอันเนื่องมาจากการใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลง รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นและการให้บริการแอพพลิเคชั่น
การประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้
- ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านสมัครสมาชิก และใช้บริการ จำเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท
เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล เกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก รวมถึง
นำไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน ตอบข้อซักถาม ซึ่งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะส่งผลกระทบทำให้บริษัท
ไม่สามารถรับท่านเป็นสมาชิกได้ ไม่สามารถจัดสิทธิหรือประโยชน์ตามเงื่อนไข ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้,
ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา รวมถึงตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3)
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
- ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้
ในการประมวลผลเพื่อติดตามพฤติกรรมและความสนใจเพื่อนำไปออกแบบหรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการให้บริการแอพพลิเคชั่น
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับระบบหรือบริการเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน รวมถึงการยืนยันตัวตนหรือการเชื่อมบัญชีระหว่างบริการ
หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความยินยอม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองในระบบ หรือติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 4
- ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest):
บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท
การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5)ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
- ข้อมูลที่ปรากฏตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน,
วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่), เพศ, ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, LINE ID),
บริการต่างๆ, การให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามของสมาชิก:
ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก
(บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)
ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิ
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
(3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อจำกัดในการให้บริการสมาชิกในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน
หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านในบางกรณีได้
ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกและตามที่กฎหมายกำหนด
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
4. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
บริษัทอาจจะแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนบริการของบริษัท
หรือโดยอีเมล ทั้งนี้ การใช้บริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้
และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โดย บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) สาขาภาคตะวันออก เลขที่ 555 หมู่ 9 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
Email: peradaa.b@gmail.com
Email: auwaanet@gmail.com
www.vdevsoft.co.th


บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด
Vdev soft.co,.ltd.
บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) สาขาภาคตะวันออก เลขที่ 555 หมู่ 9 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
Contact: auwaanet@gmail.com , peradaa.b@gmail.com