ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทได้รับเลือกเข้าร่วมในทีม พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรเเห่งชาติ

พิธีลงนามของหน่วยงานจาก 10 หน่วยงาน ซึ่งตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

อ่านต่อ..

เปิดบูทแสดงสินค้า IOT ในงาน Thailand Tech Show 2019

บริษัทวีเดฟซอฟท์ออกงานเปิดบูทแสดงสินค้านอกสถานที่ในงาน Thailand Tech Show 2019 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

อ่านต่อ..

ประวัติบริษัท

บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด (VDEV SOFT) จดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ : เลขที่ 131 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้องเลขที่ INC1 231-232 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 5231, 5232 มือถือ 092-259-8929 เลขผู้เสียภาษี 0745562001283

ผู้ก่อตั้งคือ นายประวิทย์ จันวะดี เป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี มีผลงานซอฟท์แวร์ประเภทวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big DATA) และซอฟท์แวร์ที่สามารถควบคุมและการทำงานของอุปกรณ์ IOT ให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ (Automatic and Control) ตลอดระยะเวลาการทำงานผู้ก่อตั้ง ได้พัฒนาซอฟท์แวร์และโซลูชั่นหลายโครงการ ให้กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมศุลกากร วิทยุการบินแห่งประเทศไทย สพฐ. สวทช. (NECTEC: STL, TMEC) เป็นต้น ในส่วนภาคเอกชน ได้แก่ Hutch AIS DTAC True CMO Isara Software เป็นต้น

ปีพ.ศ. 2556-2559 ทีมผู้ก่อตั้ง VDEVSOFT ได้เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจด้านผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ โครงการ Success รุ่น 2 กับ หน่วยงาน BIC ของ สวทช. และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์พัฒนาซอฟท์แวร์ประเภทวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ

ปีพ.ศ. 2559-2561 ผู้ก่อตั้งได้ทำสัญญาร่วมวิจัยกับหน่วยงาน NECTEC: STL โครงการเครื่องต้นแบบ solar monitoring systems (โครงการสื่อสุริยะอาสา) เพื่อติดตั้งระบบกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ร่วมเป็นทีม Developer กับ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบแสดงผลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ ให้กับสถานบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 VDEVSOFT ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นข้อมูลการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยผู้ใช้งานระบบคือ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครปฐม และเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เป็นโครงการยกระดับกระบวนการผลิตผลผลิตเกษตร ตลอดจน ภาคพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินค้าชุมชน และภาคแรงงาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับบันทึกการปลูกให้สามารถติดตามผลผลิตเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานเกษตร GAP และมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตให้แก่เกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

VDEV SOFT จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อยอดและขยายผลงานด้านซอฟท์แวร์และโซลูชั่นด้าน monitoring and automatic control โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดศูนย์รวมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ (Big DATA and analysis) ให้เป็น Software Solutions ที่มีความ commercial มากขึ้นให้เป็นซอฟท์แวร์ที่มีมาตรฐานการผลิตและตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อผลิตนวัตกรรมซอฟท์แวร์ฝีมือคนไทยที่ดีมีมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดสากล

 

ขอบเขตการให้บริการ

พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ทุกชนิด เช่นเว็บประชาสัมพันธ์ เว็บแอพพลิเคชั่น ,Web Design ,Web Developments ,Smart Coding ,UI/UX Design

แอพพลิเคชั่นมือถือ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับแสดงข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ , App Design , App Developments ,Smart Coding ,UI/UX Design

ระบบ Smart Farm

สามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ sensor สามารถควบคุมปั๊มน้ำได้ สามารถรายงานข้อมูล และแจ้งเตือน สามารถวางแผนควบคุมวัตถุดิบได้ สามารถออกรายงานได้

ระบบติดตามผลผลิต

ระบบจองผลผลิตสำหรับชาวสวน ทำให้ชาวสวนสามารถประมาณการวันที่ออกผลผลิตและให้ประชาชนสามารถเข้ามาจองผลไม้ได้ถึงแม้ผลไม้ยังอยู่ในต้นก็ตาม

ระบบ Power Monitor

สามารถวัดค่าพลังงานได้ ออกรายงานการใช้พลังงานได้ แจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ระบุได้ ควบคุมในระยะไกล้ได้ คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้

ระบบ Solar Monitor

สามารถเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้า Solar cell ได้ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ สามารถตั้งค่าเปิด ปิดเครื่องได้